Columns van Jaap Haasnoot in de Katwijksche Post

Feiten en meningen over zaken die van belang zijn in Groot Katwijk

9 maart 2013

De kanonneerbootpolitiek van de gemeente KatwijkDe gemeente heeft recent voor de zoveelste (ik geloof 16e) maal van de Raad van State het lid op de neus gekregen met betrekking tot haar wens om nieuw asfalt door de duinen te leggen. Katwijk is al 55 jaar bezig om een verlengde Laan van Nieuw Zuid voor elkaar te krijgen en het is de vraag namens wie de gemeente dat doet. Persoonlijk heb ik er geen baat bij en ondervind ik alleen maar schade van deze gekkigheid. Ik neem aan dat dit dwaze gebeuren door meer inwoners van Katwijk zo beleefd wordt. De gemeente Katwijk besteedt dus al 55 jaar aanzienlijke sommen (belasting)geld om een zinloze droom na te jagen. Wiens droom is dat ? Al dat geld en alle tijd en energie die daaraan besteed is en die niets heeft opgeleverd had heel wat nuttiger opbrengsten kunnen hebben voor de bevolking. 

Als we de zaken op een rijtje zetten en rationeel beoordelen dan moet elke Katwijker tot de conclusie komen dat:

1.       De weg niet nodig is;
2.       Andere maatregelen meer effect zullen hebben voor de bereikbaarheid, tegen lagere kosten en met minder schade;
3.       Er überhaupt nuttiger dingen gedaan kunnen worden met de belastingeuro;
4.       De Verlengde Laan van Nieuw Zuid nieuwe problemen oproept;
5.       De Katwijkse inwoners aanzienlijke schade hebben opgelopen door de preoccupatie of moeten we zeggen fixatie van het gemeentebestuur op de Verlengde Laan van Nieuw Zuid.

Deze indeling kan ik mooi gebruiken om in vijf afleveringen dit onderwerp eens wat verder uit te spitten. Op die manier zorgt deze soap in ieder geval voor wat werkgelegenheid voor blogartiesten.

Ten eerste stel ik vast dat we het hebben over interlokaal verkeer en dan vooral voor zover dat verkeer relevant is voor de economie. Dat is dus woon- werkverkeer van inwoners en het verkeer van lieden die in ons dorp euro’s komen uitgeven of die spullen komen brengen voor bedrijven. Als u soms wat lang voor een stoplicht staat op weg naar uw schoonmoeder is dat uitsluitend een voordeel zou ik denken. Daar leggen we geen extra wegen voor aan. En anders schaft u maar een rijwiel aan of een scootmobiel. 


Als een gemeente nieuwe wegen aanlegt naast al bestaande dan moet er dus aantoonbare “winst” te behalen zijn want anders kun je ons belastinggeld beter anders besteden. Een natte brul die niet onderbouwd is zoals bij de zeejachthaven, als zou daar daarbij sprake zijn van een enorme boost van de economie, volstaat natuurlijk niet. Verder gaan we uiteraard geen wegen aanpassen op de piekbelastingen die ontstaan tijdens de drie mooie stranddagen per jaar of die af en toe eens voorkomen bij een druk bezocht evenement. Als u het eens bent met deze voorwaarden dan kunnen we verder.

Ben ter Haar van de Stichting Duinbehoud zegt dat de verkeerstellingen aantonen dat er geen derde ontsluitingsweg nodig is. Dat geloof ik graag maar ik ga niet mijn leven verpesten door zelf achter die cijfers aan te gaan of door ze als niet-verkeerskundige te gaan bestuderen. Daar zijn ambtenaren voor. Iedereen die weleens zijn huis uit komt weet echter uit eigen ervaring ook wel dat er uitsluitend tijdens spitsuren sprake kan zijn van wat langere wachttijden bij enkele stoplichten op de twee hoofdroutes via Hoorneslaan en Zeeweg. Als we die stoplichten dus weghalen en in de zeereep een grote garage bouwen als een soort afvoerputje om al het verkeer in op te kunnen bergen dan zijn de problemen opgelost. In feite is dit puntje twee van het bovenstaande rijtje en daar ga ik in de volgende aflevering dus nader op in. Als er aldus een alternatieve oplossing is die goedkoper is en geen schade voor de natuur oplevert dan betekent dit dat de verlengde Laan van Nieuw Zuid overbodig is. Het is echt niet ingewikkelder beste lezers ! Een verlengde Laan van Nieuw Zuid levert absoluut geen toegevoegde waarde en is dus ongewenst omdat we geen wegen voor de kat…etc.


Nu kom ik op het punt van de ontsluiting van de wijk Zanderij. Dat onderwerp heeft in principe niets te maken met de ontsluiting van het centrum van Katwijk aan Zee. Die zaken moet je dus apart behandelen. De gemeente Katwijk heeft bij het ontwerpen van die wijk express de beide zaken aan elkaar gekoppeld. Men heeft er destijds bewust voor gekozen om de rondweg langs de wijk Zanderij (de Westerbaan) als eerste fase van de gewenste derde ontsluitingsweg (= verlengde Laan van Nieuw Zuid) voor Katwijk aan te leggen. Dit is het twee vliegen in één klap beleid. U kunt er van op aan dat men zich destijds in de handjes heeft gewreven om deze goede vondst. Een lullige (excusez le mot) aansluiting op Bosplein/Julianalaan zou daarbij extra druk moeten opleveren om de doorbraak door de duinen richting Meeuwenlaan en Laan van Nieuw Zuid te bevorderen. Als ik een oproerkraaier was zou ik zeggen dat hier de bevolking als schild wordt gebruikt richting de vijand i.c. de hogere overheden. Stel dat er door die slechte oplossing vervelende ongelukken gaan plaatsvinden op die ongelukkige kruising Bosplein/Julianalaan dan acht ik de gemeente in ieder geval medeverantwoordelijk.


Ten tijde van het ontwerpen van de wijk Zanderij zijn er genoeg alternatieve ontsluitingsmodellen aan de gemeente aangeboden. Zo herinner ik me dat voormalig PvdA raadslid Jan Griep een compleet uitgewerkt ontsluitingsplan had gemaakt voor de wijk. Ik zal hem eens vragen of dat nog te koop is :-) Je moet er dus voor zorgen dat je met een ontsluitingsweg uitsluitend de wijk bedient maar dat doorgaand verkeer vanaf Leiden en Den Haag richting Katwijk centrum ontmoedigd wordt om door de wijk Zanderij te rijden. Of de opties die dat mogelijk maken in de huidige situatie nog aantrekkelijk zijn moet onderzocht worden. Ik acht het bestuurlijk gezien op zijn minst onverstandig dat de gemeente Katwijk steeds weer bewust onomkeerbare situaties schept c.q. tracht te scheppen om haar zin door te drijven. Hierdoor worden alternatieven onmogelijk, onveilig, moeilijk, duur of anderszins nadelig als ze er toch niet in slaagt om via de kanonneerbootpolitiek haar doelstellingen gerealiseerd te krijgen. Daar is ook wel een woord voor. U mag kiezen tussen amateurisme of tunnelvisie. En zoals Dick van der Plas van het Leidsch Dagblad via Twitter terecht opmerkte is de enige juiste tunnelvisie een visie die er voor zorgt dat de N206 ter hoogte van Katwijk aan den Rijn wordt overkluisd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten